Program Committee 

(1) BONOLI Paul (Chair)  MIT/USA           
(2) SONG Yuntao (co-Chair)    ASIPP/China              
(3) ALBERTI / Stefano      EPFL / Switzerland            
(4) BEAUMONT Bertrand       IO                
(5) ONO, Masayuki           PPPL/USA         
(6) EKEDAHL Annika       CEA/France        
(7) DENISOV Grigory       IAP/Russia          
(8) KUBO Shin           NIFS/Japan         
(9) KWAK Jong-gu           NFRI/Korea
(10) MAILLOUX Joelle         JET/UK 
(11) ONGENA  Jozef             LPP/ERM-KMS / Belgium
(12) PINSKER Robert       GA/USA      
(13) TUCCILLO Angelo A.      ENEA/Italy  
(14) LIU Yong            SWIP/China 

Local Organizing Committee (LOC) 

WAN Baonian - chair 

DONG Shaohua 

XI Yingkun - conference secretary 

ZHANG Xingjun 

DING Bojiang 

WANG Xiaojie - scientific coordinator 

LI Yaqin

Questions about this workshop?  Send an e-mail to rfppc2019@ipp.ac.cn.