Program Committee

Xuru Duan (SWIP, CN)
Guoyong Fu (ZJU,CN)
Chuanhong Pan (ITER-CNDA, CN)
Baonian Wan (ASIPP, CN)
Xiaogang Wang (HIT, CN) 
Ge Zhuang (USTC/HUST, CN)
Paul Bonoli (MIT, US)
Kenneth Gentle (UT-Austin, US)
Houyang Guo (GA, US)
Rajesh Maingi (PPPL, US)
George Tynan (UCSD, US)
Ezekial Unterberg (ORNL, US)
Xueqiao Xu (LLNL, US)
 

The Local Organizing Committee (LOC)

-Baonian Wan (Chair)
Email:bnwan@ipp.ac.cn

-Jianfeng Li (Co-chair)
Email:ljf@c-wst.com

-Xifeng Pan  
Phone: +86-18009283191
Email: penxifeng001@foxmail.com

- Yong Liu
Phone: +86-15055143557
Email: liuyong@ipp.ac.cn

- Sha Wu
Phone: +86-13721071070
Email: wusha@ipp.ac.cn

Questions about this workshop?  Send an e-mail to Ms Sha Wu.