bg

please login, If not registered, pleaseregister.

International Advisory Committee
Jiangang Li (Chair,ASIPP, China) Yasukiko Takeiri (Co-Chair,NIFS, Japan)
Satoshi  Fukuda (Kyushu Uni., Japan) Kenichi Kurihara (QST, Japan)
Yong Liu(SWIP, China) Won Namkung (POSTECH, Korea)
Abhijit Sen (IPR, India) Yuanxi Wan (USTC, China)
Xiaolin Wang (CAEP, China) Si-Woo Yoon (NFRI, Korea)
Zensho Yoshida (Uni.of Tokyo, Japan) Shaoping Zhu (IAPCM, China)
International Program Committee
Xiang Gao (Chair,ASIPP) Satoshi Ohdachi (Co-Chair,NIFS)
Dhiraj Bora (IPR) Xuru Duan (SWIP)
Jianjun Huang (SZU) Jin-yong Kim (NFRI)
S. Kubo (NIFS) Jong-gu Kwak (NFRI)
Yi Liu (SWIP) Takeo Muroga (NIFS)
Subrata Pradhan (IPR) Baonian Wan (ASIPP)
Local Organizing Committee
Yuntao Song (Chair, ASIPP) Min Xu (SWIP)
Ge Zhuang (USTC) Jianjun Huang (SZU)
Sha Wu (ASIPP) Xinyuan Shen (ASIPP)
Fei Wen (ASIPP) Gongshun Li (ASIPP)