bg
International Advisory Committee
Yasukiko Takeiri (NIFS, Japan) Satoshi  Fukuda (Kyushu Uni., Japan)
Kenichi Kurihara (QST, Japan) Jiangang Li (ASIPP, China)
Yong Liu(SWIP, China) Won Namkung (POSTECH, Korea)
Abhijit Sen (IPR, India) Yuanxi Wan (USTC, China)
Xiaolin Wang (CAEP, China) Si-Woo Yoon (NFRI, Korea)
Zensho Yoshida (Uni.of Tokyo, Japan) Shaoping Zhu (IAPCM, China)
International Program Committee
Xiang Gao (ASIPP) Dhiraj Bora (IPR)
Xuru Duan (SWIP) Jianjun Huang (SZU)
Jin-yong Kim (NFRI) S. Kubo (NIFS)
Jong-gu Kwak (NFRI) Yi Liu (SWIP)
Takeo Muroga (NIFS) Satoshi Ohdachi (NIFS)
Subrata Pradhan (IPR) Baonian Wan (ASIPP)
Local Organizing Committee
Yuntao Song (Chair, ASIPP) Min Xu (SWIP)
Ge Zhuang (USTC) Jianjun Huang (SZU)
Sha Wu (ASIPP) Xinyuan Shen (ASIPP)
Fei Wen (ASIPP) Gongshun Li (ASIPP)